Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych, z racji tego faktu chcieliśmy poinformować Państwa o przetwarzanych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna GCK Wierzchosławice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w GCK Wierzchosławice jest Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach z siedzibą: Wierzchosławice 39a, 33-122 Wierzchosławice, tel. 14 657 57 57, adres email: kontakt@ckwp.pl reprezentowany przez Dyrektora.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@ckwp.pl lub tel.  14 657 57 57 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

====

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. RODO <== na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Poradnik RODO w wersji PDF <==