Adres:

33-122, Wierzchosławice 39a

E-mail:

recepcja@ckwp.pl

Telefon:

14 657 57 57

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Wierzchosławice
Nr 92/2021
z dnia 1 czerwca 2021 r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W WIERZCHOSŁAWICACH

Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach
Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice

Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:
* Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
* Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
* Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
* Co najmniej 5-letni staż pracy w tym 3 letni na stanowisku kierowniczym;
* Znajomość przepisów: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy;
* Posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
* Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
* Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
* Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe (preferowane)
* Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska;
* Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Wierzchosławice;
* Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność
i zdolności organizacyjne;
* Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
* Kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
* Prawo jazdy kategorii B;
* Obsługa komputera w zakresie programów MS Office.

Informacje o stanowisku i zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
*Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lata, wymiar etatu: pełny etat.
Miejsce wykonywania pracy – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach, adres: Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice.
* Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
* Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
* Dyrektor realizuje zadania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach określone w Statucie, przepisach prawa oraz zgodnie z przedstawioną koncepcją i zawartymi umowami.
* Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące działalność jednostki.
* Dyrektor sprawuje kontrolę zarządczą.
* Dyrektor wykonuje inne czynności, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
* List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach;
* Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
* Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
* Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe;
* Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B;
* Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
* Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
* Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
* Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
* Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wszystkie oświadczenie powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wójt Gminy Wierzchosławice

Andrzej Mróz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.